ระบบแจ้งข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารให้กับประชาคมวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทราบข่าวสาร ผ่านเว็บเพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ LINE และ FACEBOOK โดยบุคลากรสามารถขอใช้งาน ได้ที่งานบริการคอมพิวเตอร์ การเข้าใช้งาน เข้าโดยการใช้ User WiFi เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มข่าว

บันทึกช่วยจำ: Facebook Token จะหมดอายุในวันที่ 29-11-2023
โปรดทำการขยายเวลา เมื่อครบกำหนดอายุ ( Facebook Developer )